Winkelwagen
Gratis verzending NL vanaf €20

Alg. voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid:
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en artikelen van B5mode en op alle met B5mode aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door B5mode ingestemd is.

1.5 De internetsite van B5mode richt zich uitsluitend op de Nederlandse – Belgische en Duitse markt.

1.6 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met B5mode in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7 B5mode behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van B5mode en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten:
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per e-mail gemaakt.

2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres of hoofd adres.

2.4 Koper en B5mode komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van B5mode zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. B5mode garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Prijzen:
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die B5mode in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door B5mode worden gecorrigeerd.

3.4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

3.5 Bij retourneren van de volledige levering zonder opgaaf van reden of overleg worden extra kosten in rekening gebracht!

Betaling:
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: iDEAL, Sofort Banking, Bankcontact / Mister Cash.

B5mode kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een e-mail van B5mode.

4.2 In het geval dat door B5mode een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.

Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.

4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die B5mode als gevolg van de niet nakomen door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.

B5mode is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Levering en leveringstijd:
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft B5mode ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag te verzenden. Bezorgdagen zijn dinsdag t/m zaterdag op zondag en maandag wordt er niet bezorgd. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. B5mode kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen na aankoopdatum aan u worden terugbetaald.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is en door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Ruilen en herroeping recht:
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroeping recht uit te oefenen binnen veertien (14) dagen na aankoop van het product(en) in kwestie.

6.2 Indien de consumentkoper van het herroeping recht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt B5mode zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen.

6.3 Artikelen, welke zijn afgeprijsd, kunnen niet geretourneerd worden.

6.4 Gekochte artikelen kunnen geretourneerd worden naar de webshop van B5mode, deze artikelen kunnen ook geruild of geretourneerd worden in een van de B5mode winkels in Amsterdam , Landsmeer , Alkmaar. Bij retouren via de winkels ontvang je geen geld terug, maar wordt dit overgemaakt op uw bankrekening.

6.5 De kosten en verantwoordelijkheid van de retourzending zijn voor de koper totdat het bij ons is bezorgd.

Eigendomsvoorbehoud:
7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

Garantie en aansprakelijkheid:
8.1 B5mode garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

8.3 B5mode is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van B5mode is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

8.4 Indien B5mode om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd, en verder in de volgende gevallen:

– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van B5mode of de fabrikant zijn verricht.

– indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.

– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.

– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

– wij geven geen garantie op product applicaties zoals pailletten, studs, ritsen en steentjes.

– wij bieden geen garantie op het verkeerd wassen en / of drogen van kleding.

– er zit geen garantie op afgeprijsde artikelen.

– klachten ouder dan 3 maanden worden niet meer in behandeling genomen.

8.6 De Koper is gehouden B5mode te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen B5mode mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

De Koper is verplicht het product aan B5mode te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht B5mode zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

8.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Overmacht:

9.1 In geval van overmacht is B5mode niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Intellectuele eigendom:
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij B5mode, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Persoonsgegevens:
11.1 B5mode zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. B5mode neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Links:
13.1 De site van B5mode kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft B5mode geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Uw rechten:
14.1 U kunt altijd aan B5mode vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan B5mode vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die B5mode zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u B5mode hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Copyright beeld- en tekstmateriaal:
15.1 Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van B5mode, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Gratis verzending NL

Op alle orders vanaf €20

14 dagen retourrecht

7 dagen betaling retour

Internationale garantie

Niet goed? Geld terug!

100% veilige betaling

Ideal / Sofort / Visa